SDS - Phiếu an toàn hóa chất

Bang du lieu an toan hoa chat MSDS

Phiếu an toàn hóa chất là gì?

Phiếu an toàn hóa chất (MSDS), hay bảng dữ liệu an toàn hóa chất là văn bản chứa thông tin về các mối nguy tiềm ẩn (sức khỏe, hỏa hoạn, phản ứng và môi trường), các thuộc tính cụ thể của một hóa chất cụ thể và cách làm việc an toàn với nó. Nó cũng chứa thông tin về việc sử dụng, lưu trữ, xử lý và các quy trình khẩn cấp liên quan đến các mối nguy hiểm của hóa chất. 

Nội dung và mục đích của phiếu an toàn hóa chất 

MSDS được biên soạn bởi nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất hóa chất. Mục đích của nó là cho biết các mối nguy hiểm của sản phẩm là gì, cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn, điều gì sẽ xảy ra nếu không tuân thủ các khuyến cáo, phải làm gì nếu tai nạn xảy ra, cách nhận biết các triệu chứng phơi nhiễm quá mức và phải làm gì nếu sự cố xảy ra. MSDS được đưa ra chủ yếu dành cho những người cần phải tiếp xúc hay làm việc với hóa chất đó, không kể là dài hạn hay ngắn hạn các trình tự để làm việc với nó một cách an toàn hay các xử lý cần thiết khi bị ảnh hưởng của nó.

Các phiếu dữ liệu an toàn hóa chất của Hải Hà:

Nhóm sản phẩm
Tên sản phẩm
File đính kèm
Dung môi Hydrocarbon
Xylene
Dung môi Hydrocarbon
Toluene
Dung môi hóa học
Methanol
Dung môi hóa học
Sec-Butyl Acetate
Dung môi hóa học
N-Butyl Acetate
Dung môi hóa học
Ethyl Acetate
Dung môi hóa học
Methyl Acetate
Dung môi hóa học
Acetone
Hóa chất vô cơ
Xút lỏng NaOH 50%